Privacy Verklaring

 

Wij zijn zuinig op onze klanten en hun gegevens

Ieder bedrijf is verplicht om middels een verklaring duidelijk en uitgebreid te omschrijven wat er met de gegevens van de klanten gebeurt. Een goede zaak. Voor ons is het vrij eenvoudig: als een klant zich aanmeldt voor een offerte en/of opdracht dan hebben we vanzelfsprekend de gegevens nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren. Gegevens die vrij overzichtelijk zijn, zoals de NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats), een contactpersoon en betalingsgegevens.

Hieronder vind je onze verklaring, zo uitgebreid mogelijk. Mocht er nog iets onduidelijk zijn, laat het ons weten en we nemen snel contact op om een en ander toe te lichten of uit te leggen.

met vriendelijke groet,

WILLEMDEBIE.NL

 

 

VERKLARING

WILLEMDEBIE.NL  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://www.willemdebie.nl –  +31 6 1416 5536

De Functionaris Gegevensbescherming van WILLEMDEBIE.NL is te bereiken via info@willemdebie.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

WILLEMDEBIE.NL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent

dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@www.willemdebie.nl,

dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WILLEMDEBIE.NL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– WILLEMDEBIE.NL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

WILLEMDEBIE.NL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor

personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WILLEMDEBIE.NL) tussen zit. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WILLEMDEBIE.NL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij

hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende  persoonsgegevens: drie jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden

WILLEMDEBIE.NL verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een

wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: WILLEMDEBIE.NL gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WILLEMDEBIE.NL en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een

computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,

overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens

sturen naar info@willemdebie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs

met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

WILLEMDEBIE.NL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan

via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WILLEMDEBIE.NL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan

contact op via +31 6 1416 5536 of via info@willemdebie.nl